LEX INTEGRAL

Si cerqueu solucions, rapidesa i serietat de professionals amb prestigi i experiència, Lex Integral és el vostre estudi jurídic i econòmic.

CONEIXEU-NOS

Sobre Lex Integral

Lex Integral és una firma d’advocats i economistes que neix l’any 2008 de la unió d’un despatx d’advocats fundat el 1988 per Nicolau Pascual Cañellas i un despatx d’economistes fundat per Pau Perotti Ballester el 1997, amb la finalitat d’oferir als nostres clients un servei integral que abasti una àmplia base d’especialització multidisciplinària tant en l’àmbit de l’economia com del dret.

CONEIXEU-NOS

Àrees d’actuació integral

El nostre equip analitza i tramita els afers conjuntament des de tots els seus vessants, jurídic, fiscal i laboral, i du a terme, a més, les gestions administratives necessàries. Disposem de QUOTES FIXES jurídiques per a empreses i de QUOTES FIXES d’assessorament fiscal i laboral per a empreses i particulars.

ASSESSORIA EMPRESARIAL I FISCAL

Assessorament a tota mena d’empreses des de la constitució fins a l’extinció (constitució, ampliacions de capital, procediments concursals i societaris). Fiscalitat d’empreses i de particulars enfocada a optimitzar la càrrega fiscal en compliment de la normativa vigent.

ASSESSORIA IMMOBILIÀRIA I URBANÍSTICA

Assessorament immobiliari complet per a l’adquisició d’un immoble. Estudi de la legalitat urbanística, redacció de contractes (opció de compra, compravenda, permuta, construcció…), anàlisi de la fiscalitat i tramitació administrativa prèvia (llicències) i posterior (pagaments d’impostos, registre, etc.).

ASSESSORIA LABORAL

Assessorament i gestió integral per a empreses, autònoms i particulars en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social. Tramitació de contractes, nòmines i assegurances socials. Reclamacions per acomiadament, impugnació de sancions, salaris, inspeccions de treball, ERTO.

PROCEDIMENTS MATRIMONIALS, DE FAMÍLIA I HERÈNCIES

Assessorament en procediments de divorci i guarda i custòdia, tramitació completa. Assessorament jurídic i fiscal en l’elaboració de testaments, definicions i tramitació d’herències.

Actuació davant els tribunals i consultoria

DRET ADMINISTRATIU

Orientació en qualsevol actuació davant l’Administració, tramitació de qualsevol mena d’expedient, inclosa la via judicial. Assessorament a entitats públiques. Especialitat en dret urbanístic.

CONTRACTES

Elaboració de tota mena de contractes d’arrendament, intermediació, contractes mercantils, d’obra, etc. Litigis en relació amb el compliment o l’incompliment de contractes.

CONSUMIDORS I USUARIS

Defensa dels drets dels consumidors davant l’Administració. Defensa de les empreses davant de reclamacions injustificades dels usuaris.

RECLAMACIONS DE QUANTITAT I PROCESSOS JUDICIALS

Intervenció en procediments de reclamació de quantitat de qualsevol naturalesa, en representació del demandant o del demandat, així com en qualsevol altra classe de procediment de naturalesa civil.

PROCEDIMENTS PENALS

Defensa dels interessos del client com a acusació o defensa per delictes eventuals relacionats amb l’empresa o comesos per particulars.

Equip professional

Lex Integral està format per un equip d’advocats, economistes i graduats socials, que per la seva formació, preparació i experiència comprenen les diferents branques del dret, la consultoria tributària i econòmica i la gestió laboral.

CONEIXEU-NOS

LEX INTEGRAL 

LEX INTEGRAL 

LEX INTEGRAL 

LEX INTEGRAL 

LEX INTEGRAL