L’àrea comptable-mercantil i l’àrea fiscal són, sens dubte, les que tenen més repercussió en l’àmbit empresarial, tant pel que fa a empresaris i professionals individuals com respecte a formes societàries. Engloba l’assessorament en totes aquelles qüestions de caràcter mercantil, societari, tributari i fiscal, inclosa la gestió comptable, així com, si escau, els procediments concursals.  També oferim el servei a particulars per elaborar les declaracions de renda i patrimoni.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ JURÍDICA

El nostre despatx presta un assessorament global continuat i especialitzat en els diversos camps d’aquesta branca a tota mena d’empreses, durant tota la seva vida, des que es constitueixen fins a la seva extinció, no només en el dret substantiu sinó també en la seva defensa davant els tribunals.

Les nostres gestions inclouen:

  • Constitució de societats: assessorament sobre quina és la forma jurídica més avantatjosa per als vostres interessos, redacció d’estatuts i clàusules estatutàries, tramitació.
  • Assessorament i assistència jurídica durant el desenvolupament de l’activitat empresarial.
  • Gestió de cobraments i pagaments.
  • Contractes mercantils: distribució, agència, franquícia.
  • Ampliacions i reduccions de capital.
  • Transmissions de participacions.
  • Assessorament a les Juntes de socis, redacció d’actes i gestió de l’elevació a públic dels acords.

Procediments concursals (antiga fallida i suspensió de pagaments), tant si es tracta de concurs de la vostra pròpia empresa —assessorament i tramitació de concurs voluntari davant el jutjat mercantil— com en el cas de defensa dels vostres interessos en cas de concurs dels vostres clients.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL

El nostre departament comptable i fiscal us ofereix una consultoria integral per a la gestió de les obligacions de tipus mercantil i tributari, de manera que desenvolupa la planificació fiscal de les operacions econòmiques, la gestió de les obligacions tributàries de caràcter periòdic, l’assistència i representació en inspeccions fiscals, així com la preparació i tramitació de recursos tant per via administrativa com per via jurisdiccional.

També us oferim el manteniment i la gestió de la comptabilitat de l’empresa, la consultoria en reorganitzacions societàries i adquisicions d’empreses, i la gestió d’obligacions periòdiques de caràcter mercantil, com és el dipòsit dels comptes anuals, la legalització dels llibres de comptabilitat i la preparació de les actes dels òrgans col·legiats de les societats. En situacions de crisi empresarial, oferim assessorament en matèria concursal en la vostra àrea econòmica, fiscal i comptable, a més del servei d’economistes forenses, tant pel que fa a pericials judicials com a pericials privades.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas