Les administracions, diàriament, adopten decisions que afecten la nostra vida i les nostres empreses. La relació amb l’administració és complicada i requereix coneixements amplis i específics i una gestió eficaç.

A Lex Integral ens encarreguem de tots els temes relacionats amb l’administració pública i els ciutadans o l’empresa.

  • Expedients sancionadors de qualsevol mena (transports, pesca, consum, trànsit, medi ambient, infraccions en matèria laboral i de seguretat i higiene en el treball, etc.) i especialment:
  • Expedients de disciplina urbanística, sigui per obres o activitats.
  • Reclamacions i denúncies davant de les diverses administracions (sorolls, obres o activitats sense llicències, consum, etc.)
  • Expedients d’expropiació forçosa.
  • Assessorament i tramitació d’expedients de llicències d’obres i activitats, desenvolupament urbanístic.
  • Elaboració d’informes de viabilitat urbanística.
  • Responsabilitat administrativa, bé patrimonial o contractual.
  • Processos contenciosos administratius en qualsevol matèria.
  • Assessorament sobre la situació urbanística i la legalitat dels immobles que hagin de ser objecte d’una compravenda.
  • Assessorament a corporacions municipals i entitats públiques, elaboració d’informes i representació en procediments contenciosos administratius.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas