Tractem totes les qüestions jurídiques privades entre particulars inherents a actes, contractes i negocis que aquests facin

  • Obligacions i contractació civil: redacció de tota mena de contractes civils, així com assistència en totes les incidències que aquests contractes puguin arribar a plantejar, per a la seva resolució extrajudicial o davant els tribunals de justícia.
  • Contractes de compravenda, opció de compra, permutes i tot tipus d’accions derivades d’aquests contractes (vicis ocults, defectes de la construcció, etc.)
  • Propietat horitzontal: constitució de comunitats de propietaris, assessorament, preparació i assistència a les juntes, interposició d’accions als propietaris morosos o per execució d’obres, etc.
  • Arrendaments urbans: redacció de contractes i assessorament.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas