El dret del treball està molt present en la nostra societat. Els treballadors i els empresaris s’enfronten cada dia a situacions que requereixen l’assessorament i l’actuació de professionals especialitzats en dret laboral.

Tant des del punt de vista de l’empresari com del treballador, és indispensable, abans de subscriure un contracte de treball, que s’informin de quins són els seus drets i obligacions en relació amb el salari, assegurances socials, vacances i períodes de descans, i de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, entre altres qüestions.

Al llarg de la relació empresari-treballador, són molts els conflictes que es poden suscitar, de manera que calgui recórrer a un advocat o un graduat social per tal d’aconseguir una solució extrajudicial o, en darrer terme, judicial, per obtenir el màxim benefici possible (en el cas del treballador) o estalviar costos (en el cas de l’empresari).

El nostre departament laboral us ofereix un servei de consultoria i gestió integral per poder complir les vostres obligacions en l’àmbit laboral i de Seguretat Social. Així, donem suport a les empreses i als autònoms en la tramitació de nòmines, cotitzacions a la Seguretat Social, contractació de treballadors i en l’assistència en representació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el Tribunal d’Arbitratge i Mediació, i davant del jutjat social en processos laborals.

De la mateixa manera, oferim assessorament a particulars en contractacions laborals, en acomiadaments i liquidacions, empleats de la llar, i, a més, tramitem tota mena de prestacions de la Seguretat Social (jubilació, viduïtat, incapacitats…)

Lex Integral vol cobrir totes les necessitats que puguin necessitar els nostres clients dins de l’àmbit sociolaboral.

PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

 • Gestió integral per a empreses i autònoms amb serveis laborals i de Seguretat Social.
 • Assessoria jurídica a treballadors i empreses (convenis, vacances, costos laborals i salarials, etc.).
 • Altes en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Confecció de nòmines mensuals.
 • Preparació i presentació de cotitzacions a la Seguretat Social
 • Alta de treballadors a la Seg. Social (sist. RED) i formalització i registre del contracte de treball.
 • Notificacions de finalització de contracte, quitances (liquidacions) i certificats d’empresa a l’efecte de prestacions i baixa de treballadors en la Seg. Social.
 • Pròrrogues, novacions de contractes (augment/disminució de jornada, canvis de categoria professional, etc.).
 • Confecció i tramitació dels models 111 i 190 d’ingressos i retencions de treballadors i professionals.
 • Atenció de requeriments electrònics de la Seguretat Social.
 • Recursos contra resolucions de la Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball en matèria d’accidents de treball, cotitzacions a la Seguretat Social, etc.
 • Tramitació i seguiment d’incapacitats temporals i accidents de treball.

PER A PARTICULARS

 • Estudi, confecció i tramitació d’expedients de jubilació, viduïtat, orfandat i incapacitat permanent.
 • Tramitació i seguiment d’incapacitats temporals i accidents de treball.
 • Treballadors de la llar.
 • Assistència en actes de conciliació.
 • Càlcul d’indemnitzacions.
 • Reclamacions de quantitats (diferències salarials, impagament de nòmines).
 • Assetjament laboral.
 • Reclamacions davant la Seguretat Social.
 • Indemnitzacions derivades d’accidents de treball.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas