A LEX INTEGRAL advocats i economistes tenim un alt grau d’especialització i una experiència professional dilatada en la defensa dels interessos de persones físiques i jurídiques, i hem obtingut èxits judicials molt rellevants, cosa que fa que els nostres clients se sentin segurs i perfectament coberts amb el nostre equip d’advocats. Així mateix, disposem d’un grup de col·laboradors (economistes, perits, grafòlegs, etc.) amb els quals treballem conjuntament per aconseguir que els nostres clients gaudeixin de la millor defensa possible.

De la mateixa manera, exercim l’acusació en procediments en els quals els nostres clients resulten perjudicats i requereixen professionals que proporcionin una defensa adequada dels seus interessos.

La nostra relació amb el client es basa fonamentalment en la confiança, la proximitat i l’honestedat. Sempre avaluem la viabilitat jurídica abans d’iniciar un procediment.

Us defensarem en delictes

  • Contra la propietat i contra les persones.
  • Societaris i dret penal de l’empresa.
  • Contra la seguretat i la salut en el treball.
  • Contra l’ordenació del territori.
  • Del patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.
  • De l’administració pública i contra l’Administració de justícia (prevaricació, suborn i corrupció).
  • Contra l’honor (calúmnies i injúries).
  • Falsedats documentals.
  • Contra la propietat industrial i intel·lectual.
  • Contra el mercat i els consumidors.

A més, en l’àmbit penal també estem especialitzats en tots aquells delictes emmarcats dins de la violència contra la dona, que es coordina amb la tramitació dels procediments de família amb els quals es troben íntimament lligats.

Necessiteu assessorament? Expliquins el seu cas